________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej

Program operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny - Restruktyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Priorytet: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

Działanie: 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu

Tytuł projektu: „Ochronić od zapomnienia-ochrona dziedzictwa kulturowego regionu.” Wartość projektu: 475 695 zł. Okres realizacji projektu: 2005-2007. W ramach projektu przeniesiono do Muzeum i zrekonstruowano 3 zabytkowe obiekty z różnych miejscowości, charakterystyczne dla tradycyjnego budownictwa wiejskiego regionu: kamienną oborę z Brzeźnicy, zrębową chałupę z Pszczewa oraz zrębową stodołę z Sękowa a także kontynuowano rekonstrukcję stodoły przeniesionej ze wsi Łężyca.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

Tytuł projektu: „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych - Muzeum Etnograficzne w Ochli”

W ramach działań zabezpieczono 3 zabytkowe obiekty poprzez wymianę pokrycia dachowego na stajni i oborze z Krobielewa a także stodole z Dąbrówki Wielkopolskiej. Rozbudowano system zabezpieczeń przeciwpożarowych i antywłamaniowych oraz przeprowadzono prace wykończeniowe w obiekcie z Boryszyna przeznaczonym na karczmę. System przeciwpożarowy objął 24 zabytkowe obiekty w najstarszym sektorze skansenu oraz 8 nowych obiektów. System antywłamaniowy objął dwie niezależne strefy dozoru. W pierwszej strefie 9 zabytkowych obiektów, w drugiej karczmę w XVIII wiecznej chałupie z Boryszyna.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Nazwa programu: Interreg III A Polska (woj.lubuskie) Kraj Związkowy Brandenburgia 2000-2006

Numer i nazwa działania: 4.2 Agroturystyka i infrastruktura turystyczna

Tytuł projektu: „Centrum Europejskich Kultur Regionalnych - ME w Ochli.” Wartość projektu: 609 873,90 zł. Okres realizacji projektu: 2007-2008. Projekt realizowany przez Muzeum wpisywał się w działania na terenie Euroregionu Sprewa-Nyssa-Bóbr. Przedmiotem wsparcia projektu była rozbudowa i poprawa infrastruktury Muzeum. Objęła ona budowę magazynu z zapleczem konserwatorskim. W magazynie umieszczono eksponaty działów: tkanin i strojów, sztuki ludowej, kultury technicznej i biblioteki. Ponadto w obiekcie zbudowano toalety dla osób niepełnosprawnych-dostępne dla turystów. Projekt Interreg wpłynął na zacieśnienie współpracy pomiędzy środowiskiem polskich i niemieckich muzealników oraz społeczności lokalnych. Dzięki wzajemnemu poznaniu dziedzictwa kulturowego znacznie poprawiła się znajomość kultury ludowej przygranicznych społeczności.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Projekt realizowany:

 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli realizuje projekt pn. "Kultury Europy - w kulturze regionu". W ramach projektu przeniesiono i zrekonstruowano 17 obiektów architektury drewnianej i kamiennej oraz uzupełniliśmy przestrzeń skansenowską o mała architekturę. Całkowita wartość projektu wynosi 5.496.702,99 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 3.127.091,67 zł.
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013".

Projekt współfinansowany ze środków województwa lubuskiego i Miasta Zielona Góra.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z siedzibą w Zaborze przy ulicy Lipowej 1.

Operacja pn.: „Unikatowy dom podcieniowy zachowaniem dziedzictwa lubuskiego”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju - mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 196.000,00 zł

Zadanie składało się z następujących działań:

  1. Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków dotyczące ratowania zabytku,
  2. Badanie stanu zachowania obiektu,
  3. Analiza dokumentacji etnograficzno - konserwatorskiej,
  4. Przygotowanie dokumentacji budowlanych; uzyskanie wszystkich pozwoleń,
  5. Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia,
  6. Wykup,translokacja i rekonstrukcja obiektu objęta nadzorem autorsko-inwestorskim  i konserwatorskim,
  7. Udostępnienie zabytku mieszkańcom regionu.