Rzemiosło artystyczne formą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich


Rzemiosło artystyczne formą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich

Plener malarsko-rzeźbiarski 24-26 lipca 2020

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II

Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

Operacja pt. Rzemiosło artystyczne formą aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich ma na celu zaktywizowanie przedstawicieli społeczeństw zagrożonych wykluczeniem społecznym. Często są to osoby pochodzące z obszarów wiejskich i do takiej właśnie grupy adresowane jest to wydarzenia. Osoby, które zdecydują się wziąć udział w tej operacji, wezmą udział w dwudniowych warsztatach malarsko-rzeźbiarskich, które prowadzone będą przez doświadczonych artystów – Sylwię Gromacką-Staśko, Dominika Staśko, Grzegorza Hadzickiego. Na warsztaty składać się będą dwie części: teoretyczna i praktyczna. Każdego dnia warsztatów przeprowadzone zostanie również spotkanie ewaluacyjne. Trzeciego dnia przewidywana jest wystawa prac uczestników warsztatów oraz prowadzących warsztaty. Wystawa zostanie zorganizowana na jednej z ekspozycji w naszym Muzeum.

 

Za najważniejsze cele realizacji operacji należy uznać:

– organizację warsztatów malarskich i rzeźbiarskich dla osób pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

– promocję tradycji rzeźbiarskich i malarskich poprzez realizację warsztatów

– edukację w zakresie regionalnego dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem artystycznej twórczości ludowej

– propagowanie powrotu do tradycji wykorzystywanej współcześnie jako nowe formy design-u

– organizację panelu dyskusyjnego, podczas którego poruszane zostaną kwestie aktywizacji społeczności pochodzącej z obszarów wiejskich w zakresie edukacji artystycznej; sposoby wykorzystywania nabytych umiejętności na rynku pracy; umiejętność organizacji miejsc pracy na obszarach wiejskich, w których wykorzystywane mogą być nabywane podczas warsztatów umiejętności

– wystawę prac uczestników warsztatów oraz prac ekspertów prowadzących warsztaty

 

Poprzez realizację operacji przewidujemy następujące efekty:

– uczestnicy projektu nabędą bezpośrednio umiejętności w zakresie rzemiosła artystycznego – rzeźbiarstwa oraz malarstwa

– uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie organizacji miejsc pracy na obszarach wiejskich z wykorzystaniem technik artystycznych, wiedzy w zakresie dziedzictwa kulturowego

– organizator operacji rozwinie umiejętności w zakresie planowania warsztatów rzemiosła artystycznego oraz organizacji spotkań związanych z rozwojem umiejętności tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich

– wystawa prac uczestników warsztatów i prac ekspertów prowadzących warsztaty