Close
Skip to content

Fundusze zewnętrzne

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Informacje o realizacji projektu partnerskiego 25/2020


„Nowoczesne rolnictwo w zgodzie z tradycją i ekologią – objazd studyjny” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.
W dniu 29.06.2020 r. została zawarta umowa nr 26/2020 między Samorządem Województwa Lubuskiego a Partnerem KSOW Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze-Ochli.
Umowa Partnerska dotyczy operacji pod nazwą: „Nowoczesne rolnictwo w zgodzie z tradycją i ekologią – objazd studyjny”.
Operacja została wybrana do realizacji w 2020 roku, w ramach Planu Operacyjnego 2020-2021, w konkursie nr 4/2020.
Głównym celem zadania jest organizacja objazdu studyjnego po wybranych sudeckich gospodarstwach, które podjęły ciekawe i skuteczne inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
Wiedza i umiejętności nabyte podczas objazdu skutkować będą nowymi inicjatywami na obszarach wiejskich województwa lubuskiego.

Efekty realizacji operacji:

Przeszkolenie 8 uczestników z zakresu tradycyjnej i ekologicznej działalności rolniczej.
Realizowana operacja podnosi poziom wiedzy i kompetencji rolników z obszarów wiejskich oraz osób, które prowadzą aktywne działania edukacyjne dla osób z terenów wiejskich.
Zadanie wpłynie również na rozwój województwa lubuskiego.
Umiejętności te zostaną w przyszłości wykorzystane do tworzenia podobnie działających miejsc w regionie lubuskim.


 

W dniach od 22 do 25 września 2020 r. przedstawiciele Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli biorą udział w objeździe studyjnym po Sudetach. Objazd realizowany jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach programu “Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Muzealnicy w Sudetach
W połowie września wyjechaliśmy razem z Miodowy Spichlerz w kilkudniowy objazd studyjny pt. „Nowoczesne rolnictwo w zgodzie z tradycją i ekologią.” Obraliśmy kierunek Sudety, a dokładnie Góry Kaczawskie i Izerskie.
Dlaczego właśnie tam? Bo to najbliższe nas góry i dzieje się tam dużo ciekawych rzeczy.
Zaczęliśmy od Radzimowic, odwiedziliśmy pasjonata w gospodarstwie „Gliniany okrąglak”, który sam zbudował gliniany, nowoczesny dom.
Więcej czasu spędziliśmy w „Domu chleba”, gdzie ekologiczna uprawa orkiszu jest wstępem do fascynującej historii znaków w tym Głagolicy – najstarszego słowiańskiego pisma.
Kolejnym miejscem była „Sudecka Zagroda Edukacyjna.” Poza geologiczną historią regionu (zwaną Krainą Wygasłych Wulkanów) poznaliśmy wzorowo działającą Kaczawską Sieć Współpracy.
Dzień zakończyliśmy pośród ziół tworząc mydła i kremy w Rzeszówku w gospodarstwie zielarzy „Zielony Wulkan.”
Następnym punktem programu była wizyta w Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego w Chrośnicy. Zanurzyliśmy się tam w cudownych roślinach barwierskich i niezwykłych opowieściach gospodyń miejsca. Nurkowały również tkaniny (efekty widoczne na zdjęciach).
Z Gór Kaczawskich zawędrowaliśmy w Izery. Tu odwiedziliśmy Kaszarnię Kamienne. Klimatyczny dawny zajazd, dał nam wyobrażenie jak można dbać o zabytek przy użyciu dawnych, naturalnych technik budowlanych. Poznaliśmy też w praktyce jak funkcjonuje Izerska Kooperatywa Spożywcza, łącząca ekologicznych producentów żywności ze świadomymi klientami.
I na koniec Żywy skanzen w Jindřichovicach pod Smrkem. Tu dawne narzędzia mieszają się z tymi nowoczesnymi, permakultura jest kontynuacją dawnych technik rolniczych, a toaleta nie ma odpływu ale produkuje naturalny nawóz.
Objazd realizowany jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach programu “Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary.

 
 
 


                                                                              

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z siedzibą w Zaborze przy ulicy Lipowej 1.

Operacja pn.: „Unikatowy dom podcieniowy zachowaniem dziedzictwa lubuskiego”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 196.000,00 zł

Zadanie składało się z następujących działań:

 1. Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków dotyczące ratowania zabytku,

 2. Badanie stanu zachowania obiektu,

 3. Analiza dokumentacji etnograficzno – konserwatorskiej,

 4. Przygotowanie dokumentacji budowlanych; uzyskanie wszystkich pozwoleń,

 5. Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia,

 6. Wykup, translokacja i rekonstrukcja obiektu objęta nadzorem autorsko-inwestorskim i konserwatorskim,

 7. Udostępnienie zabytku mieszkańcom regionu.
W roku 2017 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na następujące działania:

Pieśń i poezja ludowa tradycja i współczesność” – wartość ogółem 42.189,00 zł; dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.000,00 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone filologiczne i dialektologiczne badania folkloru występującego na terenie województwa lubuskiego wyrażającego się poprzez artystyczną i kulturową aktywność zespołów folklorystycznych w wybranych miejscowościach województwa. Zebrany materiał literacki zostanie poddany merytorycznej analizie i wydany w antologii opatrzonej komentarzem. Antologia zostanie uzupełniona rozmowami z członkami zespołów na temat genealogii wykonywanych utworów oraz przeobrażeń jakim uległy one od powstania do współczesności. Zostanie również zebrany i opracowany materiał muzyczny który będzie wydany w formie płyty.W roku 2018 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na następujące działania:

 1. „Lubuskie – region wielu kultur” – wartość ogółem 50.000,00 zł; dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 25.000,00 zł; wkład własny ze środków budżetu województwa – 25.000,00 zł

Zadanie polega na popularyzacji unikalnych i żywych elementów kultury tradycyjnej regionu lubuskiego na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli. Chcielibyśmy zaprezentować najważniejsze grupy etnograficzne oraz zjawiska kultury tradycyjnej charakterystyczne dla lubuskiego. Kolejno byliby to Wilniucy, Wielkopolanie, Łemkowie, Poleszucy, Bukowińczycy, Cyganie oraz tradycje miodziarskie i winiarskie. Zadanie w sposób komplementarny łączą kulturę ludową z tradycjami regionu pokazując jedno Lubuskie jako obszar konstytuowany wielością kulturowych przejawów.

 1. „Konserwacja dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej” – wartość ogółem 184.594,99 zł dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 77.500,00 zł;

Projekt zakłada konserwację w Muzeum Rejestrowanym 6 dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej z okresu XVII – XIX wieku budownictwa wiejskiego eksponowanych na terenie skansenu: chata z Marcinowa kryta słomą 174m2, wymiana jednej połaci dachu w chacie z Jędrzychowic 72m2 wraz z kalenicą 15 mb, wymiana jednej połaci dachu w chacie z Potrzebowa 96m2 wraz z kalenicą 17 mb, 52 mb kalenic do trzech obiektów:obora z Krobielewa (14 mb), stodoła z Sekowa (25 mb), Chata z Kosobudza (13  mb) oraz jedną należącą do małej architektury piwnicy chłopskiej 14m2. Z powodu szkodliwych warunków atmosferycznych wymagają natychmiastowych prac naprawczych polegających na wymianie słomy, trzciny. Poszycie dachów uległo znacznemu zniszczeniu oraz przegniciu. Przeciekające dachy, oprócz uszkodzenia konstrukcji obiektów (zawilgocone łaty), stanowią zagrożenie dla muzealiów eksponowanych i znajdujących się w obiektach.

W roku 2018 Muzeum pozyskało środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację projektu pn. Leśnia ścieżka edukacyjna „Źródliskowe uroczysko”. Wartość ogółem zadania – 53.460,12 zł, dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 24.857,58 zł.

Zadanie polega na:

Wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze skansenu:

 – aktualizacja inwentaryzacji  botanicznej i poszerzenie inwentaryzacji o tematykę faunistyczną

– aktualizacja przystanku Walory przyrodnicze  obszaru skansenu w Ochli na udostępnianej ścieżce kulturowo-przyrodniczej

 1. Organizacji leśnej ścieżki edukacyjnej „Źródliskowe Uroczysko” z przygotowaniem tablicy tytułowej i 11 nowych przystanków z tablicami informacyjnymi, wytyczeniem leśnej trasy, założeniem rabaty nektarowej i urządzeniem placu do ćwiczeń zdrowotnych oraz punktu widokowego w obszarze źródliska objętego ochroną.
 2. Realizacji spacerów edukacyjnych z warsztatami praktycznymi i konkursami dla uczestników: 2 botaniczne, 2 ornitologiczno-faunistyczne
 3. Przygotowaniu publikacji o tematyce przyrodniczej:

– folder  informacyjny do organizowanej leśnej ścieżki edukacyjnej „Źródliskowe Uroczysko”

– kolorowanka  „Leśną ścieżką” dla najmłodszych

– książka „Zachwycająca różnorodność. Poznajemy środowisko, w którym żyjemy”

–  specjalna karta do usuwania kleszczy

– zakładka do książki, nawiązująca do tematyki ścieżki edukacyjnej

 1. Kontynuacji akcji ochrony kasztanowców z aplikacją preparatów feromonowych.
 
_________________________________________________________________________________

W roku 2019 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację etapowego, dwuletniego projektu związanego z rozbudową infrastruktury Muzeum pn. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap”

Wartość zadania ogółem – 1 588 577,26 zł

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 346 786,12 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu województwa lubuskiego – 212 350,00 zł

Wkład własny Muzeum – 1 029 441,14 zł

Projekt zakładał:

 1. Uzupełnienie przestrzeni zabytkowej wsi o 2 obiekty architektury drewnianej o konstrukcji szkieletowej charakterystycznej dla regionu lubuskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia (stodoła z Lisowa i młyn wodny z Sądowa). Powierzchnia użytkowa obiektu – 116,35m
 2. Zamontowanie mechanizmu wraz z kołem wodnym i elementami prezentującymi proces przemiału mąki i kasz w obiekcie młyna wodny.
 3. Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem obiektów poprzez: połączenie w 1 system w zakresie ochrony p.poż. 13 obiektów i ochrony antywłamaniowej 25 obiektów (roboty instalacyjne – ziemne). Pozwoli to na dokończenie nowoczesnego systemu ochrony i zabezpieczenie obiektów architektury oraz artefaktów w nich gromadzonych i eksponowanych w „starej” części Skansenu.

Wszystkie roboty budowlane zostały objęte nadzorem inwestorskim.

_______________________________________________________________________________________________

W 2020 roku Muzeum realizuje zadanie pn. “Edukacja poprzez taniec, muzykę i śpiew.”

projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych

Dofinansowano  w kwocie  30 000, 00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Wkład własny (ze środków budżetu województwa lubuskiego) : 20 550,00 zł

Całkowity koszt zadania 50 550,00 zł

 

 

____________________________________________________________________________________

W 2020 roku realizujemy zadanie: „Konserwacja dachów w obiektach zabytkowych”

Projekt zakłada konserwację jednej połowy dachu słomianego w dwóch obiektach architektury drewnianej budownictwa wiejskiego:

 • chata z Pszczewa wymiana jednej połaci dachu krytego słomą wraz z kalenicą 78 m2 ,
 • stodoła z Sękowa wymiana jednej połaci dachu wraz z kalenicą kryta słomą 166 m2.

Z powodu złych warunków atmosferycznych, anomalii pogodowych (wichury, ulewne deszcze) powodujących znaczne uszkodzenie dachów obiekty wymagają natychmiastowych prac naprawczych polegających na wymianie słomy. Poszycie dachów uległo znacznemu zniszczeniu oraz przegniciu. W wielu miejscach widoczne są łaty. Przeciekające dachy, oprócz uszkodzenia konstrukcji obiektów (zmurszałe łaty), stanowią zagrożenie dla muzealiów eksponowanych i znajdujących się w obiektach.

Wartość projektu ogółem – 71 260,00 zł

z czego dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych w wysokości 42 499,00 zł

Dofinansowano ze środków budżetu województwa lubuskiego w wysokości 28 761,00 zł


 

Realizacja projektu pn.: "Konserwacja 2021"

W roku 2021 2020 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację projektu pn.: „Konserwacja dachów krytych gontem w obiektach zabytkowych”

Wartość zadania ogółem – 503 305,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu– 166 500,00 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu województwa lubuskiego – 225 000,00 zł

Wkład własny Muzeum – 111 805,00 zł

Projekt zakładał wymianę i konserwację czterech dachów krytych gontem zabytkowych obiektów architektury drewnianej budownictwa wiejskiego, w tym także pilne prace konserwatorsko-ratunkowe zabytkowego wiatraka.

Chata z Jurzyna – wymiana obu połaci dachu krytego gontem;

Stodoła z Łężycy – wymiana obu połaci dachu krytego gontem;

Gołębnik z Wilkanowa – wymiana całego dachu krytego gontem;

Wiatrak z Kiełcza – rozebranie budynku, ponowne, poprawne złożenie, położenie nowego dachu.                  

Z powodu złych warunków atmosferycznych i anomalii pogodowych powodujących znaczne uszkodzenie dachów obiekty wymagają natychmiastowych prac naprawczych. Poszycie dachów uległo znacznemu zniszczeniu oraz przegniciu. Przeciekające dachy oprócz uszkodzenia konstrukcji obiektów, stanowią zagrożenie dla muzealiów eksponowanych i znajdujących się w obiektach

Rozmiar czcionki
Kontrast