Fundusze zewnętrzne                                                                              

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program operacyjny: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działanie: 413„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na obszarze LSR, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem z siedzibą w Zaborze przy ulicy Lipowej 1.

Operacja pn.: „Unikatowy dom podcieniowy zachowaniem dziedzictwa lubuskiego”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 196.000,00 zł

Zadanie składało się z następujących działań:

 1. Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków dotyczące ratowania zabytku,

 2. Badanie stanu zachowania obiektu,

 3. Analiza dokumentacji etnograficzno – konserwatorskiej,

 4. Przygotowanie dokumentacji budowlanych; uzyskanie wszystkich pozwoleń,

 5. Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia,

 6. Wykup,translokacja i rekonstrukcja obiektu objęta nadzorem autorsko-inwestorskim i konserwatorskim,

 7. Udostępnienie zabytku mieszkańcom regionu.
W roku 2017 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na następujące działania:

Pieśń i poezja ludowa tradycja i współczesność” – wartość ogółem 42.189,00 zł; dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 20.000,00 zł.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone filologiczne i dialektologiczne badania folkloru występującego na terenie województwa lubuskiego wyrażającego się poprzez artystyczną i kulturową aktywność zespołów folklorystycznych w wybranych miejscowościach województwa. Zebrany materiał literacki zostanie poddany merytorycznej analizie i wydany w antologii opatrzonej komentarzem. Antologia zostanie uzupełniona rozmowami z członkami zespołów na temat genealogii wykonywanych utworów oraz przeobrażeń jakim uległy one od powstania do współczesności. Zostanie również zebrany i opracowany materiał muzyczny który będzie wydany w formie płyty.W roku 2018 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na następujące działania:

 1. „Lubuskie – region wielu kultur” – wartość ogółem 50.000,00 zł; dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 25.000,00 zł; wkład własny ze środków budżetu województwa – 25.000,00 zł

Zadanie polega na popularyzacji unikalnych i żywych elementów kultury tradycyjnej regionu lubuskiego na terenie Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli. Chcielibyśmy zaprezentować najważniejsze grupy etnograficzne oraz zjawiska kultury tradycyjnej charakterystyczne dla lubuskiego. Kolejno byliby to Wilniucy, Wielkopolanie, Łemkowie, Poleszucy, Bukowińczycy, Cyganie oraz tradycje miodziarskie i winiarskie. Zadanie w sposób komplementarny łączą kulturę ludową z tradycjami regionu pokazując jedno Lubuskie jako obszar konstytuowany wielością kulturowych przejawów.

 1. „Konserwacja dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej” – wartość ogółem 184.594,99 zł dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 77.500,00 zł;

Projekt zakłada konserwację w Muzeum Rejestrowanym 6 dachów w zabytkowych obiektach architektury drewnianej z okresu XVII – XIX wieku budownictwa wiejskiego eksponowanych na terenie skansenu: chata z Marcinowa kryta słomą 174m2, wymiana jednej połaci dachu w chacie z Jędrzychowic 72m2 wraz z kalenicą 15 mb, wymiana jednej połaci dachu w chacie z Potrzebowa 96m2 wraz z kalenicą 17 mb, 52 mb kalenic do trzech obiektów:obora z Krobielewa (14 mb), stodoła z Sekowa (25 mb), Chata z Kosobudza (13  mb) oraz jedną należącą do małej architektury piwnicy chłopskiej 14m2. Z powodu szkodliwych warunków atmosferycznych wymagają natychmiastowych prac naprawczych polegających na wymianie słomy, trzciny. Poszycie dachów uległo znacznemu zniszczeniu oraz przegniciu. Przeciekające dachy, oprócz uszkodzenia konstrukcji obiektów (zawilgocone łaty), stanowią zagrożenie dla muzealiów eksponowanych i znajdujących się w obiektach.

W roku 2018 Muzeum pozyskało środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację projektu pn. Leśnia ścieżka edukacyjna „Źródliskowe uroczysko”. Wartość ogółem zadania – 53.460,12 zł, dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 24.857,58 zł.

Zadanie polega na:

Wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej na obszarze skansenu:

 – aktualizacja inwentaryzacji  botanicznej i poszerzenie inwentaryzacji o tematykę faunistyczną

– aktualizacja przystanku Walory przyrodnicze  obszaru skansenu w Ochli na udostępnianej ścieżce kulturowo-przyrodniczej

 1. Organizacji leśnej ścieżki edukacyjnej „Źródliskowe Uroczysko” z przygotowaniem tablicy tytułowej i 11 nowych przystanków z tablicami informacyjnymi, wytyczeniem leśnej trasy, założeniem rabaty nektarowej i urządzeniem placu do ćwiczeń zdrowotnych oraz punktu widokowego w obszarze źródliska objętego ochroną.
 2. Realizacji spacerów edukacyjnych z warsztatami praktycznymi i konkursami dla uczestników: 2 botaniczne, 2 ornitologiczno-faunistyczne
 3. Przygotowaniu publikacji o tematyce przyrodniczej:

– folder  informacyjny do organizowanej leśnej ścieżki edukacyjnej „Źródliskowe Uroczysko”

– kolorowanka  „Leśną ścieżką” dla najmłodszych

– książka „Zachwycająca różnorodność. Poznajemy środowisko, w którym żyjemy”

–  specjalna karta do usuwania kleszczy

– zakładka do książki, nawiązująca do tematyki ścieżki edukacyjnej

 1. Kontynuacji akcji ochrony kasztanowców z aplikacją preparatów feromonowych.
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2019 Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację etapowego, dwuletniego projektu związanego z rozbudową infrastruktury Muzeum pn. „Rozbudowa infrastruktury Muzeum Etnograficznego w Ochli – II etap”

Wartość zadania ogółem – 2.024.499,00 zł

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 360.000,00 zł

Dofinansowanie ze środków budżetu województwa lubuskiego – 212.350,00 zł

Wkład własny Muzeum – 1.452.149,00 zł

Projekt zakłada:

 1. Uzupełnienie przestrzeni zabytkowej wsi o 2 obiekty architektury drewnianej o konstrukcji szkieletowej charakterystycznej dla regionu lubuskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia (stodoła z Lisowa i młyn wodny z Sądowa). Powierzchnia użytkowa obiektu – 116,35 m
 2. Wykonanie prac związanych z zabezpieczeniem obiektów poprzez: połączenie w 1 system w zakresie ochrony p.poż. 22 obiektów i ochrony antywłamaniowej 43 obiektów (roboty instalacyjne – ziemne). Pozwoli to na dokończenie nowoczesnego systemu ochrony i zabezpieczenie obiektów architektury oraz artefaktów w nich gromadzonych i eksponowanych.
 3. Kontynuację zakupu i montażu iglic (instalacja odgromowa) – ochroną objętych będzie kolejnych 18 obiektów.

Wszystkie prace zostaną objęte nadzorem inwestorskim.

_______________________________________________________________________________________________

W 2020 roku Muzeum realizuje zadanie pn. “Edukacja poprzez taniec, muzykę i śpiew.”

projekty wykorzystujące różne formy ekspresji, rozwijające kreatywność i umiejętności twórcze uczestników, w tym przeglądy i festiwale amatorskie oraz zadania o charakterze integracyjnym, oparte na współdziałaniu różnych grup wiekowych i społecznych

Dofinansowano  w kwocie  30 000, 00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

Wkład własny (ze środków budżetu województwa lubuskiego) : 20 550,00 zł

Całkowity koszt zadania 50 550,00 zł

 

 

____________________________________________________________________________________

W 2020 roku realizujemy zadanie: „Konserwacja dachów w obiektach zabytkowych”

Projekt zakłada konserwację jednej połowy dachu słomianego w dwóch obiektach architektury drewnianej budownictwa wiejskiego:

 • chata z Pszczewa wymiana jednej połaci dachu krytego słomą wraz z kalenicą 78 m2 ,
 • stodoła z Sękowa wymiana jednej połaci dachu wraz z kalenicą kryta słomą 166 m2.

Z powodu złych warunków atmosferycznych, anomalii pogodowych (wichury, ulewne deszcze) powodujących znaczne uszkodzenie dachów obiekty wymagają natychmiastowych prac naprawczych polegających na wymianie słomy. Poszycie dachów uległo znacznemu zniszczeniu oraz przegniciu. W wielu miejscach widoczne są łaty. Przeciekające dachy, oprócz uszkodzenia konstrukcji obiektów (zmurszałe łaty), stanowią zagrożenie dla muzealiów eksponowanych i znajdujących się w obiektach.

Wartość projektu ogółem – 71 260,00 zł

z czego dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych w wysokości 42 499,00 zł

Dofinansowano ze środków budżetu województwa lubuskiego w wysokości 28 761,00 zł

 

Nowoczesne rolnictwo w zgodzie z tradycją i ekologią – objazd studyjny w Sudety

W dniach od 22 do 25 września 2020 r. przedstawiciele Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli biorą udział w objeździe studyjnym po Sudetach. Objazd realizowany jest ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach programu “Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.